پمپ پریستالتیک و ایرواشر

انتقال مایعات بدون تماس باهوای محیط.

این دستگاه توسط لوله سیلیکونی که داخل آن قرار میگیرد با شبیه سازی حرکت روده ای  مواد را پمپ مینماید.
این شرکت با 2 طرح متفاوت ایرواشر عرضه می نماید.
ایرواشر ها در 2 مدل عرضه می گردد با ظرفیتهای متفاوت
-ایرواشر طرح افقی
-ایرواشر طرح عمودی
ایرواشر یکی از روشهای تصفیه هوای خروجی دستگاه ها  به خصوص دستگاه کوتر قرص می باشد.

4 1

 

تماس با صنایع ماشین سازی نامدار

p2

 

شماره تماس:  56230758- 21 - 98 +  

6 - 56231635 - 21 - 98 +

جستجوی هوشمند

p3