مشخصات شرکت نامدار

logo sمشخصات ثبتی شرکت صنایع ماشین سازی نامدار به شرح ذیل است:

کد اقتصادی :  411351373334

شناسه ملی :  10102079083

کد پستی : 1834176177

تماس با صنایع ماشین سازی نامدار

p2

 

شماره تماس:  56230758- 21 - 98 +  

6 - 56231635 - 21 - 98 +

جستجوی هوشمند

p3